De kinderen van nu

zijn de volwassenen in de wereld van morgen.

Missie

SKDH creëert optimale kansen voor kinderen en jongeren in de Kop van Noord-Holland om hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen zodat zij opgroeien tot betrokken volwassenen.

Wij bieden de basis voor persoonlijke en sociale groei en stimuleren de ontwikkeling van elk kind. Dit gebeurt in overleg met ouders en wij werken samen met onze partners zoals gemeenten, scholen, bibliotheken, GGD/consultatiebureaus en andere zorg- en welzijnsinstellingen. Hiermee ondersteunen wij ouders die zich dan met een gerust hart op andere activiteiten kunnen richten.

Visie

Het kind van vandaag is de volwassene in de wereld van morgen.

Kinderen van nu worden voorbereid op een samenleving die snel verandert. De internationalisering gaat voort. Wereldburgerschap is de internationale dimensie van betrokkenheid bij de samenleving. Wij bereiden onze kinderen hierop voor, met de ouders en de omgeving als onze partners.

Kernwaarden

SKDH kent drie kernwaarden die richtinggevend zijn voor de manier waarop wij onze doelen willen bereiken en onze ambities willen waarmaken. De kernwaarden zijn: betrokken, ontdek, ontwikkel.

Betrokken      Ontdek      Ontwikkel

Betrokken
In het creëren van optimale kansen voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar spelen medewerkers, ouders/verzorgers en onze samenwerkingspartners een belangrijke rol.

Medewerkers zijn de spil in het ontwikkelingsproces van de kinderen. Ze zorgen dat de kinderen zich veilig voelen en creëren kansen. Kinderen ontwikkelen zich beter als pedagogisch medewerkers en ouders/verzorgers goed contact met elkaar hebben en met elkaar samenwerken. Er zijn diverse mogelijkheden voor ouders om betrokken te zijn bij het kindercentrum, om mee te praten, mee te denken en mee te helpen. Wij werken samen met partners zoals gemeenten, scholen, bibliotheken en zorg- en welzijnsinstellingen.

Ontdek
Wij bieden kinderen en jongeren een inspirerende en contextrijke omgeving waar zij kunnen ontdekken, ontspannen, uitgedaagd worden en hun vaardigheden en talenten kunnen ontwikkelen.

Ontwikkel
Bij SKDH volgen we de ontwikkeling van elk kind. We spelen in op kansen en mogelijkheden die elk kind een stap(je) verder helpt. Kinderen hebben zelf invloed in hun eigen leerproces doordat we aansluiten bij de interesses en talenten. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van de identiteit van kinderen en geeft ze in combinatie met het formele onderwijs een stevige start in de samenleving,
om een beroep uit te oefenen en deel te nemen in de maatschappij. Zo worden kinderen deel van hun sociale omgeving en leren daarin zorg te dragen voor anderen. Ook onze medewerkers vragen wij om zich continu verder te bekwamen in kennis en vaardigheden. SKDH schept hiervoor passende voorwaarden en biedt alle medewerkers scholingsmogelijkheden aan.