Missie, visie en kernwaarden

Missie

SKDH stelt zich ten doel om kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar in de Kop van Noord-Holland optimale kansen te bieden om hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen. We willen hen stimuleren deze optimaal te benutten zodat zij kunnen uitgroeien tot betrokken burgers die bijdragen aan de samenleving. Want het kind van vandaag is de volwassene in de wereld van morgen.

SKDH in 60 seconden

Visie

Om de doelstelling te bereiken maakt SKDH zich sterk voor een brede en eigentijdse dienstverlening van hoge kwaliteit op haar kinderdagverblijven, peuterspeel- en leergroepen en buitenschoolse opvang. Daarnaast hebben wij de ambitie om deze dienstverlening uit te breiden met een activiteitenaanbod voor jongeren van 13-18 jaar dat hen uitdaagt en ondersteunt in hun ontwikkeling.

Ons aanbod draagt bij aan de ontwikkeling van de identiteit van het kind en geeft hen in combinatie met het formele onderwijs een stevige start in de samenleving, om een beroep uit te oefenen en deel te nemen in de maatschappij. Zo worden ze deel van hun sociale omgeving en leren daarin zorg te dragen voor anderen.

Door en binnen ons aanbod stimuleren wij de ontwikkeling van talenten en cognitieve en sociale vaardigheden. Wij doen dit in overleg met ouders/verzorgers en werken nauw samen met onze partners in Den Helder en de Kop van Noord-Holland zoals de gemeente, wijkteams, jeugdzorg, culturele instellingen, sportverenigingen, adviesorganisaties en andere schoolbesturen en onderwijsinstellingen. Hiermee ondersteunen we ouders die zich dan met een gerust hart op andere activiteiten kunnen richten.

Kernwaarden

SKDH kent drie kernwaarden die richtinggevend zijn voor de manier waarop wij onze doelen willen bereiken en onze ambities willen waarmaken. De kernwaarden zijn: betrokken, ontdek, ontwikkel.

Betrokken      Ontdek     Ontwikkel

Betrokken
In het creëren van optimale kansen voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar spelen medewerkers, ouders/verzorgers en onze samenwerkingspartners een belangrijke rol.

Medewerkers zijn de spil in het ontwikkelingsproces van de kinderen. Ze zorgen dat de kinderen zich veilig voelen en creëren kansen. Kinderen ontwikkelen zich beter als pedagogisch medewerkers en ouders/verzorgers goed contact met elkaar hebben en met elkaar samenwerken. Er zijn diverse mogelijkheden voor ouders om betrokken te zijn bij het kindercentrum, om mee te praten, mee te denken en mee te helpen. Wij werken samen met partners zoals gemeenten, scholen, bibliotheken en zorg- en welzijnsinstellingen.

Ontdek
Wij bieden kinderen en jongeren een inspirerende en leerrijke omgeving waar zij kunnen ontdekken, ontspannen, uitgedaagd worden en hun talenten kunnen ontwikkelen.

Ontwikkel
Bij SKDH volgen we de ontwikkeling van elk kind. We spelen in op kansen en mogelijkheden die elk kind een stap(je) verder helpt. Kinderen hebben zelf invloed in hun eigen leerproces doordat we aansluiten bij de interesses en talenten. Ook onze medewerkers vragen wij om zich continu verder te bekwamen in kennis en vaardigheden. SKDH schept hiervoor passende voorwaarden en biedt alle medewerkers scholingsmogelijkheden aan.